Regulamin


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od dnia 01.01.2023 r.


Informacje ogólne
Definicje
Warunki ogólne korzystania z treningów i platformy treningowej
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej
Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej
Realizacja zamówionych usług
Prawa autorskie
Postępowanie reklamacyjne
Odpowiedzialność SOCRATES-a
Dane osobowe
Postanowienia końcowe
ZałącznikiInformacje ogólne

1.1. Regulamin Serwisu Internetowego Superumysl.pl określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę SOCRATES Anna Pietraszek, zwaną dalej Operatorem oraz zasady korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl, działających w domenach internetowych superumysl.pl i superumysl.eu, oraz będących jego częścią Platformy Treningowej i Treningów, zwanego dalej serwisem SOCRATES-a, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, a także Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO czyli, w pełnej nazwie, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.

2. Operatorem i właścicielem Serwisu Internetowego Superumysl.pl oraz Platformy Treningowej i Treningów, a także sprzedawcą oferowanych poprzez Serwis produktów i usług jest firma SOCRATES Anna Pietraszek; działająca nieprzerwanie od 10 lutego 1997 roku (treningi poprzez Internet od połowy 2007 r.); z siedzibą w Gorlicach 38-300, Ropica Polska 305, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
NIP 738-129-51-24, REGON 490713068, E-mail: biuro[at]superumysl.pl, Tel.: +48 12 444 72 82.Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
3.1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego Superumysl.pl.
3.2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Serwis Internetowy Superumysl.pl drogą elektroniczną.
3.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.5. Operator – firma o nazwie „SOCRATES Anna Pietraszek”, w skrócie „SOCRATES”, – właściciel Serwisu Internetowego Superumysl.pl, Platformy Treningowej i Treningów;
3.6. Usługi – usługi świadczone przez Operatora, na rzecz Użytkownika, odpłatnie lub nieodpłatnie. Usługi świadczone są poprzez serwis Superumysl.pl, Platformę Treningową i Treningi. Przedmiotem usług są różnorodne kursy i treningi sprawności i umiejętności poznawczych.
3.7. Usługa: „DEMO treningu” – usługa umożliwiająca dostęp do nieodpłatnych kursów SOCRATES-a, pozwalających na zapoznanie się z funkcjonalnościami platformy treningowej oraz z niektórymi, wybranymi elementami oferowanych treningów płatnych. Użytkownik uzyskuje dostęp do tego kursu na czas zapoznania się, a dostarczenie treści następuje jednorazowo.
3.8. Usługa: „Treningi” – usługa umożliwiająca dostęp do płatnych kursów SOCRATES-a pozwalająca na prowadzenie własnego treningu własnych sprawności i umiejętności poznawczych, w zakresie wyznaczonym przedmiotem treningu i określonym w zamówieniu, odbywających się we współpracy z osobą trenera. Użytkownik uzyskuje dostęp do tego kursu na okres wskazany w Umowie, a dostarczenie treści i zapoznawanie się z nimi następuje sukcesywnie przez czas obowiązywania umowy.
3.9. Usługa: „Bezpłatne kursy” – usługa umożliwiająca dostęp do nieodpłatnych kursów wysyłanych w odcinkach, poprzez e-mail, po podaniu przez Użytkownika imienia (pozwala na zwracanie się do Użytkownika po imieniu) oraz adresu e-mail (pozwala na wysyłkę). Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi bezterminowo, a dostarczenie treści następuje poprzez czas konieczny do wysłania wszystkich odcinków zamówionego kursu.
3.10. Usługa: "Newsletter" – usługa świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, bazie wiedzy, nowościach i promocjach. Użytkownik uzyskuje dostęp do tej usługi bezterminowo, a dostarczenie treści następuje cotygodniowo.
3.11. Platforma Treningowa – system edukacyjny do e-learningu należący do firmy SOCRATES Anna Pietraszek udostępniony w serwisie internetowym Superumysl.pl.
3.12. Serwis Internetowy - serwis internetowy Operatora dostępny pod adresami internetowymi: https://superumysl.pl, https://superumysl.eu i ich subdomenami.
3.13. Trening, Kurs – szkolenie będące własnością SOCRATES-a, udostępniane z wykorzystaniem systemu informatycznego za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
3.14. Umowa sprzedaży, świadczenia usług - umowa dotycząca Usługi zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Operatorem.
3.15. Konto Użytkownika – konto Użytkownika serwisu SOCRATES, dostępne dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalające na korzystanie z odpłatnych i nieodpłatnych kursów/treningów, gromadzenie i modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Użytkownika w serwisie SOCRATES-a.
3.16. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Treningowej.
3.17. Nazwa Użytkownika – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy Treningowej.
3.18. Klucz dostępu do kursu – poufny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzowanego dostępu do Treningu odbywającego się na Platformie Treningowej.Warunki ogólne korzystania z treningów i platformy treningowej

4.1 Korzystanie z Serwisu Internetowego Superumysl.pl oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych SOCRAES-a.
4.2. Korzystanie z Serwisu Internetowego SOCRAES-a może odbywać się wyłącznie w sposób, na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie Serwisu.
4.3. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez SOCRATES-a jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronach serwisu: opisem usługi oraz postanowieniami Regulaminu Serwisu Internetowego Superumysl.pl wraz z załącznikami, do których odsyłacze zamieszczone są na końcu tej strony.

5. Dostarczenie treści cyfrowych, usług cyfrowych oraz usług ze wsparciem trenera odbywa się w formie elektronicznej przez Internet.

6. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z treści i usług zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

7. Wszystkie, zamieszczane w naszym serwisie, opinie i rekomendacje pochodzą od zweryfikowanych klientów. Zamieszczamy wyłącznie opinie i rekomendacje od osób uczestniczących w naszych kursach, uzyskane, za ich zgodą, z ankiet i e-maili.


Wymagania techniczne

8.1. Do korzystania z usług „Treningi” i „DEMO treningu” niezbędne jest posługiwanie się sprzętem typu komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz z dostępem do poczty elektronicznej. Zalecana minimalna przekątna ekranu to 12 cali przy rozdzielczości ekranu przynajmniej 1024x768.
W treningach szybkiego czytania wysoce zalecane jest korzystanie podczas ćwiczeń z drukarki.
8.2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu SOCRATES-a wymagana jest poprawnie skonfigurowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa Firefox lub Google Chrome lub Opera, bądź Microsoft Edge albo Internet Explorer.
8.3. Dla prawidłowego przeprowadzenia rejestracji oraz korzystania z serwisu SOCRATES-a wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie, była włączona obsługa JavaScript oraz wyłączona blokada wyskakujących okienek. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług serwisu SOCRATES-a może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookie zostały zawarte w Polityce Prywatności.
8.4. Operator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem właściwymi i charakterystycznymi dla Internetu, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

Rodzaj świadczonych usług

9. Usługi świadczone przez Operatora polegają na:
a) udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zamówionego treningu dostępnego w ramach zasobów platformy treningowej serwisu SOCRATES-a prowadzonego przez trenera – usługa: „Treningi”.
b) Udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części kursów „DEMO” dostępnych w ramach zasobów platformy treningowej serwisu SOCRATES-a – usługa: „DEMO treningu”.
c) Udostępnianiu drogą elektroniczną, poprzez e-mail, w całości lub części bezpłatnych kursów możliwych do pozyskania po zamówieniu tych kursów poprzez formularz dostępny na stronach internetowych serwisu SOCRATES-a – usługa: „Bezpłatne kursy”.

10. Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
a) Usługą płatną są „Treningi”.
b) Usługami bezpłatnymi są usługi „DEMO treningu” i „Bezpłatne kursy” oraz m. in. rejestracja w serwisie, dostęp do forum, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Operatora treści serwisu SOCRATES-a. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do bezpłatnych usług.


Uzyskiwanie dostępu do usług

11. W celu uzyskania dostępu:
a) Do usługi „Treningi” oraz możliwości współpracy podczas treningu z osobą trenera – należy wypełnić zamówienie dostępne na końcu opisów treningów, po przyciskach „Zapisz się” na stronach serwisu SOCRATES-a, wysłać zamówienie oraz opłacić wybraną usługę.
Następnie należy zalogować się na Platformie Treningowej za pomocą przesłanych danych (nowi Użytkownicy) lub posiadanych danych dostępowych (Użytkownicy korzystający wcześniej z odpłatnego treningu na platformie) i następnie kliknąć w nazwę zamówionego treningu. Otworzy to stronę główną zamówionego kursu.
b) Do usługi „DEMO treningu” – należy zarejestrować się na Platformie Treningową i po zalogowaniu się do platformy oraz wybraniu kursu DEMO, wpisać klucz, którym jest słowo: demo
c) Do usługi „Bezpłatne kursy” – należy wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronach internetowych serwisu SOCRATES-a i odbierać wiadomości e-mail z odcinkami zamówionych kursów mailowych.


Ceny, opłaty i faktury

12.1. Cennik usług odpłatnych „Treningi” umieszczony jest na stronach serwisu SOCRATES-a w opisach płatnych treningów na samym dole podstron z opisami. Tam też, jest możliwość dokonania zapisu na te edycje treningów, na które jest prowadzona aktualnie rekrutacja (po przycisku „Zapisz się”).
12.2. Wszystkie ceny usług prezentowanych na naszych stronach podawane są w PLN, jako ceny końcowe (ostateczne) brutto, czyli w wysokości płatnej przez zamawiającego. Poza opłatami wyszczególnionymi w cennikach, na stronach opisujących treningi, nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
12.3. Operator nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).
12.4. Operator nie jest podatnikiem VAT.
12.5. Operator wystawia faktury VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić poprzez formularz zamówienia, podczas składania zamówienia.
12.6. W przypadku płatności przelewem lub przekazem pocztowym, termin dokonania płatności to 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
12.7. Aktualny na chwilę składania zamówienia cennik jest częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem.
12.8. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji i rabatów. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych przed wprowadzeniem zmian.

13.1. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu, z usług którego Użytkownik korzysta i nie są zależne od Operatora.
13.2. Usługa nie obejmuje kosztów kontaktu Użytkownika z Operatorem, trenerem lub administratorem w przypadku kontaktów realizowanych poza siecią Internet.
W przypadku kontaktu telefonicznego opłata za połączenie z numerem Operatora, dla klientów z Polski, odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług z którego korzysta klient.
W przypadku kontaktu z zagranicy, klient może ponosić dodatkowe opłaty związane rozmową międzynarodową, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług z którego korzysta.

14. Usługa może zostać opłacona na jeden z poniższych sposobów:
a) kartą płatniczą lub przelewem natychmiastowym, które to sposoby płatności obsługiwane są przez pośrednika, firmę PayU S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań (w przypadku wykorzystania tych kanałów płatności administratorem danych niezbędnych do dokonania płatności jest PayU S.A ),
b) przelewem bankowym bezpośrednio na nasz rachunek bankowy – dane do przelewu podawane są przy składaniu zamówienia oraz tutaj»,
c) przekazem pocztowym bezpośrednio na nasz rachunek bankowy.

15. Użytkownik, składając zamówienie na usługę płatną, upoważnia Operatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na dostarczenie faktury drogą elektroniczną.


Składanie zamówienia na trening odpłatny

16. Sposób składania zamówień:
a) Aby złożyć zamówienie na wybraną Usługę o nazwie „Treningi” należy na stronie „Zamówienie na trening internetowy”, dostępnej po przycisku „Zapisz się”, w dolnej części strony z opisem wybranego treningu, wypełnić formularz zamówienia i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zamówienia.
b) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika (czyli uczestnika treningu) i osoby finansującej trening, która zamawia usługę oraz być zgodne z prawdą. Informacje wpisane, podczas składania zamówienia, w sekcji „Proszę przesłanie faktury VAT”, będą źródłem danych do wystawienia Użytkownikowi faktury w przypadku zaznaczenia przez niego tej opcji.
c) Poprawnie wypełniony wniosek zamówienia przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych serwisu SOCRATES-a.
d) Na podstawie wyżej opisanego wniosku zawierana jest Umowa o dostarczenie treści cyfrowych i wykonanie usługi cyfrowej w formie kursu on-line prowadzonego ze wsparciem trenera.
e) Na wskazany we wniosku zamówienia adres e-mailowy Operator wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia w serwisie SOCRATES-a wraz z zawartą w ten sposób Umową o dostarczenie treści cyfrowych i wykonanie usługi cyfrowej w formie kursu on-line prowadzonego ze wsparciem trenera.
f) Potwierdzenie zawiera wszystkie dane wpisane przez Użytkownika do zamówienia i gromadzone w systemie informatycznym Operatora oraz wymagane informacje prawne i wypełniony formularz umożliwiający dokonanie zapłaty poprzez wpłatę na konto Operatora (w załączniku).
g) Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, skorygowania, ograniczenia, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz usunięcia swoich danych (szczegóły przedstawiono w naszej Polityce prywatności, do której link umieszczono w dolnej części tej strony). W celu dokonania tych operacji należy napisać na adres biuro{znak_małpki}superumysl.pl.
h) Po zakończeniu procesu zamawiania Usługi (na następnej podstronie formularza zamówienia) Użytkownik otrzymuje dostęp do możliwości opłacenia Usługi za pomocą bezpiecznych płatności elektronicznych lub za pomocą zwykłego przelewu (jako jedna z dostępnych opcji).
i) Usługa aktywowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia o uznaniu konta bankowego.
j) By korzystać z zakupionej Usługi, należy zalogować się do swojego kursu, postępując zgodnie z prostymi instrukcjami wysyłanymi podczas procesu zamawiania Usługi.


Zakładanie konta na Platformie Treningowej

17. Zakładanie konta na platformie treningowej:
a) Aby założyć konto i skorzystać z zamówionej usługi („Treningi”, „DEMO treningu”) należy na stronie „Utwórz nowe konto!” Platformy Treningowej (dostęp do „Utwórz nowe konto!” jest możliwy ze strony logowania do platformy) wypełnić formularz rejestracyjny.
b) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który korzysta z usługi i być zgodne z prawdą.
c) Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny przesyłany jest do Platformy Treningowej oraz zapisywany w bazie danych serwisu SOCRATES-a.
d) Na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji na Platformie Treningowej z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.
e) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego konta, skąd może korzystać z zamówionych usług.

18.1. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych w formularzu rejestracyjnym do Platformy Treningowej i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy oraz do pozostałych praw opisanych w punkcie 16g. W razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania.
18.2. W celu skorygowania błędnych informacji podanych w formularzu rejestracyjnym należy:
a) Zalogować się na platformie treningowej i przejść do konta Użytkownika.
b) Wybrać zakładkę „Modyfikuj profil” – gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone we wniosku rejestracyjnym.
c) Po dokonaniu zmian zatwierdzić je poprzez wybranie opcji „Zmień profil”.


Dostęp do zamówionych kursów i spełnianie świadczenia przez Operatora

19.1. Dostęp do kursów "DEMO treningu" i do konta Użytkownika na Platformie Treningowej jest uruchamiany automatycznie po zarejestrowaniu, natomiast do kursu można wejść dopiero po wpisaniu, jednorazowo, przy pierwszym wejściu, „klucza dostępu”, którym jest słowo "demo".
19.2. W przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego dane dostępowe, w postaci Nazwy użytkownika i Hasła, do kursów płatnych (usługa „Treningi”), wysyłane są po uznaniu konta bankowego Operatora kwotą, która odpowiada cenie wybranej przez Użytkownika usługi lub po przesłaniu do firmy SOCRATES Anna Pietraszek potwierdzenia dokonania wpłaty za pomocą e-mail pod adres biuro{znak_małpki}superumysl.eu.
19.3. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej, BLIK-iem lub za pomocą innej dostępnej opcji w systemie „Bezpiecznych płatności elektronicznych” udostępnianych przez system PayU, dane dostępowe do zamówionego kursu, w postaci Nazwy użytkownika i Hasła wysyłane są automatycznie, w ciągu kilku minut, po zrealizowaniu płatności.
19.4. Przy kolejnych wejściach Użytkownik, każdorazowo, uzyskuje dostęp do zamówionych zasobów po wpisaniu Nazwy użytkownika i Hasła w oknie logowania umieszczonym na stronie logowania Platformy Treningowej i wybraniu nazwy opłaconego treningu.

20.1. Treningi płatne zaczynają się i kończą w terminach przedstawionych na stronach z opisem treningów (w dolnej części opisów), w formularzu zamówienia na trening oraz w e-mailu potwierdzającym złożone zamówienie. Operator może bezpłatnie wydłużyć czas dostępu do kursu w sposób i na zasadach przedstawionych w części „Realizacja zamówionych usług”.
20.2. Świadczenia w ramach zamówionych usług spełniane są osobiście przez Annę lub Krzysztofa Pietraszek.


Odstąpienie od umowy

21.1. Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu Internetowego zawarł umowę na odległość z Operatorem może, w terminie 14 dni, odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
21.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, e-mailem lub pisemnie na adres Operatora.
21.3. Realizując prawo do odstąpienia od Umowy Użytkownik może nieobowiązkowo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
21.3. Operator, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust 6.
21.4. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
21.5. W rozumieniu ustawy o prawach konsumenta kursy płatne SOCRATESA są treściami cyfrowymi i usługą cyfrową wykonywaną w sposób ciągły przez czas trwania kursu. Wraz z zakupem treningu zawierana jest Umowa o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i wykonanie usługi cyfrowej.

21.6. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) i dalej w pkt 13) …o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, gdy konsument przyjął do wiadomości fakt utraty prawa do odstąpienia od umowy po dostarczeniu treści cyfrowych”.
Oznacza to w praktyce, że w odniesieniu do treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (jak nasze kursy) konsument traci przywilej rezygnacji z umowy w ciągu 14 dni od zakupu.
Operator, zgodnie z zasadą umożliwiającą zastosowanie zasady korzystniejszej niż przewidział ustawodawca, wyraża zgodę na ewentualną rezygnację Użytkownika w ciągu 14 dni z wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej. W takim przypadku Użytkownik zostanie obciążony opłatą proporcjonalną do okresu korzystania z usługi.
21.7. Powyższy zapis NIE DOTYCZY gwarancji udzielonych przez Operatora dotyczącej pierwszego tygodnia kursu.
SOCRATES gwarantuje Użytkownikom nabywającym pierwsze modułu naszych treningów możliwość rezygnacji w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kursu ze zwrotem 100% kwoty, która wpłynęła na nasze konto, jeśli Użytkownik nabywający kurs stwierdzi, że przyjęta przez nas metoda mu nie odpowiada i napisze do nas o tym.
21.8. W przypadku wystąpienia trudności z udziałem w kursie w zakupionym terminie, SOCRATES gwarantuje możliwość przeniesienia uczestnictwa na inny, dogodny dla użytkownika, termin.Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

22.1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera” oraz wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.
22.2. Usługa subskrypcji „Newslettera” serwisu superumysl.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.
22.3. „Newsletter” jest przesyłany do Użytkowników raz w tygodniu.
22.4. Zamówienie usługi „Newsletter” następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie z opisem newslettera.
22.5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę SOCRATES-a do nieokreślonej liczby Użytkowników.
22.6. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając e-mail z takim żądaniem na adres biuro{znak_małpki}superumysl.pl.
22.7. Każdy „Newsletter” lub inna przesyłka pochodząca od Operatora zawiera:
a) informację o nadawcy,
b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
c) informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów.

23. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.Realizacja zamówionych usług

Realizacja Usług treningów odpłatnych

24.1. Treningi odpłatne odbywają się na platformie szkoleniowej dostępnej przez Internet pod adresem: https://www.superumysl.eu/platforma/ do której trzeba się zalogować.
Wejście do zakupionego Kursu umożliwia otrzymany w potwierdzeniu zamówienia zestaw danych w postaci: „nazwa użytkownika” i „tymczasowy klucz dostępu”. „Tymczasowy klucz dostępu” Użytkownik zmienia na stały, własny w trakcie pierwszego logowania.
24.2. By rozpocząć ćwiczenia, trzeba zalogować się do platformy i do swojego Kursu.
Po zalogowaniu, w Kursie, należy wykonywać kolejne ćwiczenia. Sposób wykonania ćwiczeń i wszystkie informacje dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań przedstawione są szczegółowo w materiałach kursów.
Odpowiednio do postępów Kursu, trener podpowiada w najważniejszych sprawach.
Korzystając z funkcjonalności platformy można też zapytać trenera w razie niejasności lub problemów.
Więcej o tym, jak odbywa się Trening, można przeczytać na stronach z opisem treningów.
24.3. Możliwe jest bezpłatne wydłużenie czasu dostępu w ramach technicznych możliwości operatora (zwykle do 2-ch tyg.) na dokończenie ćwiczeń. Wydłużenie następuje automatycznie, jeśli Użytkownik systematycznie loguje się i ćwiczy w kursie.
24.4. Nie umożliwiamy dostępu ani wydłużenia dostępu w celach:
a) kopiowania materiałów.
b) pobieżnego przejścia przez ćwiczenia w ciągu kilku dni,
c) wykonywania innych działań niezgodnych z Regulaminem i Umową z Operatorem.
W/w działaniom zapobiegają wprowadzone środki techniczne i organizacyjne.

24.5. Na całość kursu płatnego składają się ćwiczenia z instrukcjami wykonania, programy/aplikacje do ćwiczeń i wszelkie niezbędne materiały do ćwiczeń – wszystko udostępniane i przekazywane w taki sposób, który maksymalizuje szanse na uzyskanie optymalnego efektu treningowego oraz wskazówki i porady trenera, a także systematyczna praca Uczestnika według zaleceń kursu i trenera.
24.6. Wszystkie elementy składające się na całość kursów płatnych stawiane są do dyspozycji Uczestników tylko łącznie oraz wyłącznie w celu wykonania ćwiczeń na platformie treningowej przez okres trwania zakupionego kursu. Żaden z elementów kursów (np. programy, instrukcje) nie jest udostępniany osobno.

24.7. W szkoleniach kilku modułowych obowiązuje kolejność realizacji zajęć od modułu pierwszego (dla początkujących) poprzez moduły o wzrastających stopniach zaawansowania. Wykonanie z powodzeniem, udokumentowane w systemie platformy, ćwiczeń danego modułu uprawnia do rozpoczęcia ćwiczeń z zakresu modułu o kolejnym stopniu zaawansowania.

24.6. SOCRATES zaznacza, że uczestnictwo w Treningu wymaga nakładu wysiłku i czasu, analogicznie jak w treningu sportowym. Efekty osiągane przez uczestników treningów są proporcjonalne do tych nakładów, poniesionych w ramach Treningu, realizowanego według zasad i wskazówek przekazywanych przez prowadzących zajęcia. Zależą także od tego, w jakim stopniu uczestnik Kursu stosuje wypracowane techniki uczenia się i działania we własnej praktyce szkolnej/zawodowej.
24.7. Użytkownik może korzystać tylko z kursu do którego posiada zakupiony, na własne dane osobowe, aktualne dane dostępowe. Nieuprawnione logowanie do kursu traktowane jest jak włamanie i uprawnia do natychmiastowego usunięcia konta użytkownika oraz podjęcia działań prawnych.
24.8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Kursów w sposób zgodny z obowiązującym polskim prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

25.1. W sytuacjach szczególnych związanych z naruszeniami Regulaminu, SOCRATES zastrzega sobie prawo zakończenia Treningu ze skutkiem natychmiastowym i ze zwrotem w ciągu siedmiu dni należności za niewykorzystaną część Treningu. Należność tę oblicza się przez podzielenie opłaty za uczestnictwo w Kursie przez całkowitą liczbę dni Kursu i pomnożenie wyniku przez liczbę dni pozostałych do jego zakończenia.
25.2. SOCRATES zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów oraz do usuwania kont użytkowników nie logujących się w systemie dłużej niż 1 miesiąc.

26. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu przed planowaną przerwą.

27. W trakcie korzystania przez Użytkownika z usług SOCRATES-a nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym, bez jego wiedzy, jakiekolwiek oprogramowanie.


Korzystanie z forum

28.1. W ramach usług „Treningi” i „DEMO treningu” dostępne są fora internetowe z których korzystają Użytkownicy, trener i administrator platformy. Użytkownicy, poprzez fora, mogą publicznie zadawać pytania oraz komentować zjawiska i zdarzenia w kursach.
28.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi dostępne są dla innych Użytkowników kursu. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi. Wypowiedzi na forach nie są dostępne dla Użytkowników innych kursów i nie są dostępne w sieci Internet.
28.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronach for Platformy Treningowej.
28.4. Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.
28.5. Operator może usunąć wypowiedzi i zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z forum, jeśli:
a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób.
b) Sposób korzystania z forum bądź treści rozpowszechnianie na forum pozostają w sprzeczności z prawem bądź niniejszym Regulaminem Serwisu lub też, jeśli treści mają charakter powszechnie uznany za niekulturalny, obraźliwy bądź niecenzuralny.
c) Komentarze mają charakter reklamowy bądź spamerski.Prawa autorskie

29.1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego Superumysl.pl i całej jego zawartości, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, grafiki stron internetowych, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Operatora.
29.2. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami).
29.3. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
29.4. Żaden z utworów (artykuły, opisy, treść kursów i inne treści), w całości jak również w części, znajdujący się na stronie serwisu Superumysl.pl, a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody firmy SOCRATES Anna Pietraszek.
29.5. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody firmy SOCRATES Anna Pietraszek z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
29.6. Korzystanie z komercyjnej części serwisu SOCRATES-a nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych.
Oznacza to między innymi, że zabronione jest jego sprzedawanie, odstępowanie, użyczanie oraz wszelkie inne formy udostępniania materiałów tu zawartych osobom trzecim.
Zabronione jest również wzorowanie się na tych opracowaniach i tworzenie opracowań oraz produktów będących pochodną tych kursów lub wykorzystujących elementy składowe kursów, zwłaszcza w celu czerpania dochodów z takich dzieł.
29.7. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego Superumysl.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu i stron Serwisu Internetowego.
29.8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek.
29.9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes usługodawcy.Postępowanie reklamacyjne

30.1 Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro {znak_małpki}superumysl.pl lub pisemnie na adres siedziby Operatora (SOCRATES Anna Pietraszek; Ropica Polska 305; 38-300 Gorlice).
30.2. Reklamacja powinna zawierać opis zaistniałego problemu oraz określać zakres żądania Użytkownika, zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Użytkownika.
30.3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
30.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika lub, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, na adres wskazany w pisemnym zgłoszeniu reklamacyjnym.
30.5. Informacja o „możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur”:
a) W przypadku, gdy sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
b) Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
c) Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
d) Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
e) W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego.
W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
f) Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.Odpowiedzialność SOCRATES-a

31.1. Operator zobowiązuje się dostarczyć usługi zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za zgodność z umową treści cyfrowych oraz Usług przez cały wskazany w umowie czas ich dostarczania.
31.2. Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
31.3. Operator gwarantuje, że ze swej strony robimy wszystko co możliwe, by zapewnić obsługę techniczną na najwyższym, możliwym poziomie.
Jednak, SOCRATES nie ponosi odpowiedzialności za przypadki braku dostępności Platformy Treningowej zaistniałe w związku z awariami systemów łączności telekomunikacyjnej, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłania informacji oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych bez względu na przyczyny.
Z tych też powodów SOCRATES nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy Treningowej ani tego, że informacje przesyłane za pomocą Internetu, za każdym razem dotrą do Klienta w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
31.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód majątkowych lub niemajątkowych poniesionych przez Użytkownika spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników oraz poniesionych wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis SOCRATES-a, w szczególności z powodu korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
31.5. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami umownie wyłączona jest odpowiedzialność Operatora z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).
31.6. W przypadku jakichkolwiek błędów serwisu, w granicach dozwolonych prawem, odpowiedzialność Operatora będzie ograniczona do wysokości rzeczywistych strat Użytkowników, nie wyższych jednak od wartości środków wpłaconych celem nabycia usług.
31.7. SOCRATES nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne rezultaty stosowania bądź niestosowania zawartych w serwisie informacji i prezentowanych przykładów we własnych, szczególnych okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Metody i techniki pracy intelektualnej są narzędziami, których stosowanie, analogicznie jak użycie każdych innych narzędzi, powinno być zgodne ze zdrowym rozsądkiem i adekwatne do ich przeznaczenia, charakteru i okoliczności.
31.8. Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy i natychmiastowego usunięcia konta użytkownika w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) udostępnieniu hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim.
c) działań lub zachowania Użytkownika niezgodnych z prawem lub z ogólnie przyjętymi normami postępowania/zachowania w relacjach społecznych.
31.9. W przypadku opisanym w pkt. 31.8, przed wypowiedzeniem umowy, Operator może wezwać do usunięcia naruszenia i wyznaczyć termin nie dłuższy niż 7 dni na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.
31.10. Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora jest niniejszy Regulamin Serwisu oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.Dane osobowe

32. Firma SOCRATES nie udostępnia innym podmiotom żadnych danych osobowych naszych Użytkowników – szczegóły w Polityce prywatności będącej załącznikiem do tego dokumentu (link do dokumentu znajduje się w dolnej części tej strony).

33. Podczas rejestracji w serwisie SOCRATES-a Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
a) nazwę użytkownika,
b) hasło,
c) adres poczty elektronicznej,
d) dodatkowe dane o charakterze demograficznym.

34. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane jedynie przez Operatora na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE a także niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, usuwania oraz wszystkie pozostałe prawa wynikające z w/w rozporządzenia.

35. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania danych osobowych Użytkownik jest powiadamiany przed lub najpóźniej w trakcie składania zamówienia na usługę.

36. Operator jest uprawniony do:
a) przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis SOCRATES-a, a także do
b) przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez serwis SOCRATES-a oraz w celach statystycznych.

37. Przed zarejestrowaniem konta lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i reklamy, ale nie jest to konieczne do zamówienia usługi.

38. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (URL),
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu SOCRATES-a,
d) rodzaj przeglądarki z jakiej Użytkownik korzysta,
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

39. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu.Postanowienia końcowe

40. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu SOCRATES-a i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

41. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Serwisu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej.
Wszelkie zamówienia, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu Serwisu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu Serwisu.

42. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu Serwisu jest prawo polskie.

43.1. Usługi przeznaczone są zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców, w związku z czym niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki obu grup Użytkowników. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta czy przedsiębiorcy, jak również nie może być w ten sposób interpretowane.
43.2. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu Serwisu okazuje się nieważna, nieobowiązująca lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego aktualnie prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała, najbliżej jak to możliwe, intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu Serwisu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
43.3. Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu Serwisu jedynie na korzyść Użytkownika.Załączniki

1. Polityka prywatności

2. Wyłączenie odpowiedzialności

3. Cennik treningów pamięci

4. Cennik treningów szybkiego czytania

5. Formularz odstąpienia od umowy


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.